भूगोल audio नोट्स

8
26730
Print Friendly, PDF & Email
उपविषय लिंक १ लिंक २ लिंक ३
हिमालय
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
मैदानी प्रदेश
DOWNLOADDOWNLAODDOWNLOAD
द्वीपकल्पीय पठार
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
पश्चिम घाटDOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
द्विव्काल्पीय पठार आणि किनारी प्रदेश
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
भारतीय बेटे
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
पर्यावरण भाग १
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
पर्यावरण भाग २
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
रिमोट सेन्सिंग
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
स्थलातरणDOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
नागरिकीकरण भारत आणि महाराष्ट्र
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
ग्रामीण वसाहती
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
प्रादेशिक असंतुलन
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
महाराष्ट्रातील खनिज संपत्ती
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
महाराष्ट्र ऊर्जानिर्मिती
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
पर्यटनDOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
नागरिकीकरण आणि झोपडपट्टी
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
झोपडपट्टी महाराष्ट्र
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
नदीजोड प्रकल्प
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
प्रदूषण
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
इतर महत्वाचे भाग १
DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD
इतर महत्वाचे भाग २DOWNLOADDOWNLOADDOWNLOAD

आपला मित्र,
अजित प्रकाश थोरबोले
परि. उपजिल्हाधिकारी.

8 COMMENTS

LEAVE A REPLY