Study Simplified

Study together 21 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 21/07/2018 दिवस= 54 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-15] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< दारिद्रय = महाराष्ट्र / भारत. दारिद्रय निर्मलनाच्या शासनाच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 21/07/2018 दिवस= 54 वा ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-02) अभ्यास घटक= _________________ नवीन उच्च …

Read More »

Study simplified 20 July 2018

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 20/07/2018 दिवस= 53 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-14] अभ्यास घटक = रोजगार, बेरोजगारीचे प्रकार,अर्थ, त्याची क्षेत्रे, मोजमाप (महाराष्ट्र / भारत), रोजगार निर्मितीच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ #Study Together AJIT THORBOLE दिनांक= 20/07/2018 दिवस= 53 वा राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = मानव संसाधन विकास [ पेपर 3 ] (दिवस-01) अभ्यास घटक= _________________________________ भारतातील …

Read More »

Study simplified 19 July 2018

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 19/07/2018 दिवस= 52 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-13] अभ्यास घटक = रोजगार, बेरोजगारीचे प्रकार,अर्थ, त्याची क्षेत्रे, मोजमाप (महाराष्ट्र / भारत), रोजगार निर्मितीच्या विविध योजना. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०१८ विषय = राज्यघटना(कायदे) [ पेपर २ ] (दिवस-31) अभ्यास घटक= भ्रष्टाचार प्रतिबंध अधिनियम १९८८, अनुसूचीत जाती व अनुसूचीत जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम १९८९. …

Read More »

Study simplified 18 july

Read More »

Study simplified 17 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 17/07/2018 दिवस= 50 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-11] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारतातील आर्थिक नियोजन, पंचवार्षिक योजना १ ते १२, निती आयोग. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त …

Read More »

Study simplified 16 July

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 16/07/2018 दिवस= 49 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-10] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< शाश्वत विकासाची संकल्पना, अर्थ व्याख्या आणि त्याचे विविध घटक. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त चार …

Read More »

Study simplified 15 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 15/07/2018 दिवस= 48 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-09] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< शाश्वत विकासाची संकल्पना, अर्थ व्याख्या आणि त्याचे विविध घटक. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त चार …

Read More »

Study simplified 14 july

Read More »

Simplified study 14 july

Read More »

Study simplified 13 July 2018

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 13/07/2018 दिवस= 46 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-07] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< आर्थिक वृद्धी, विकास,मानव विकास व त्याचे जागतिक स्तरावरील निर्देशक. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन त चार …

Read More »

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 12/07/2018 दिवस= 45 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-06] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या संकल्पना, सध्याच्या चालू किंमती व स्थिर किंमती, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विविध शृंखला व हरित GDP. ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव …

Read More »

Study Simplified 11 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 11/07/2018 दिवस= 44 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-05] अभ्यास घटक =राष्ट्रीय उत्पन्न मोजण्याच्या संकल्पना, सध्याच्या चालू किंमती व स्थिर किंमती, राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या विविध शृंखला व हरित GDP. <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. – दररोज किमान तीन त चार तास CSAT चा सराव …

Read More »

Study simplified 10 july

#Study Simplified AJIT THORBOLE दिनांक= 10/07/2018 दिवस= 43 वा राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= अर्थशास्त्र [दिवस-04] अभ्यास घटक = <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< भारताचे जागतिक अर्थव्यवस्थेमधील स्थान व महत्त्व, भारताचा GDP त्याचे क्षेत्रीय घटक ‘अर्थशास्त्र’ संदर्भ <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< State Board इयत्ता ०९वी ते १२वी/ Ncert इयत्ता ०८ वी ते१२वी. कोणतेही एक प्रश्नांचे पुस्तक सोबत ठेवा.जास्तीत जास्त प्रश्नांचा सराव कार. ✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅✅ – दररोज किमान तीन …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat