मागील राज्यसेवा प्रश्नपत्रिका

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2018 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका

2018 मराठी व इंग्रजी भाग १ प्रश्नपत्रिका मराठी व इंग्रजी भाग २ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका पेपर १ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका पेपर 2 प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका पेपर ३ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका पेपर ४ प्रश्नपत्रिका उत्तरतालिका

Read More »

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2016-2017 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/MPSC main examination question paper 2016-2017

2016 मराठी व इंग्रजी भाग १               प्रश्नपत्रिका                                                                        मराठी व इंग्रजी भाग २               प्रश्नपत्रिका    …

Read More »

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2015 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/MPSC main examination question paper 2015

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2015 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/MPSC main examination question paper 2015

Read More »

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/MPSC main examination question paper 2014

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2014 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/MPSC main examination question paper 2014

Read More »

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/MPSC main examination question paper 2013

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2013 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/MPSC main examination question paper 2013

Read More »

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/MPSC main examination question paper 2012

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा 2012 प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका/State services main examination question paper 2012  

Read More »

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2016 २०१७ २०१८ प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका

२०१६ पेपर 1 प्रश्नपत्रिका Download उत्तरतालिका पेपर 1 Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download उतरतालिका पेपर 2 Download २०१७ पेपर 1 प्रश्नपत्रिका Download उत्तरतालिका पेपर 1 Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download उतरतालिका पेपर 2 Download २०१८ पेपर 1 प्रश्नपत्रिका Download उत्तरतालिका पेपर 1 Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download उतरतालिका पेपर 2 Download

Read More »

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा मागिल प्रश्न पत्रिका अाणि उत्तर उत्तरतालिका/ MPSC Preliminary examination question paper 2013,2014,2015

१)२०१३ पूर्व परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका Download पेपर १ उत्तरतालिका Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download पेपर 2 उत्तरतालिका Download २)२०१४ पूर्व परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका Download पेपर १ उत्तरतालिका Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download पेपर 2 उत्तरतालिका Download ३)२०१५ पूर्व परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका Download पेपर १ उत्तरतालिका Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download पेपर 2 उत्तरतालिका Download @माझे काहि लेख …

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat