Saturday, December 16, 2017
मागील प्रश्नपत्रिका

मागील प्रश्नपत्रिका

  राज्यसेवा पूर्व परीक्षा मागिल प्रश्न पत्रिका अाणि उत्तर उत्तरतालिका/ MPSC Preliminary examination question paper 2013,2014,2015

  १)२०१३ पूर्व परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका Download पेपर १ उत्तरतालिका Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download पेपर 2 उत्तरतालिका Download २)२०१४ पूर्व परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका Download पेपर १ उत्तरतालिका Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download पेपर 2 उत्तरतालिका Download ३)२०१५ पूर्व परीक्षा पेपर १ प्रश्नपत्रिका Download पेपर १ उत्तरतालिका Download पेपर 2 प्रश्नपत्रिका Download पेपर 2 उत्तरतालिका Download @माझे काहि लेख MPSC तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उपयोगी पडेल असा blog..कोणती पुस्तके वापरावी.अभ्यास कसा करावा.राज्यसेवा...

  PSI,STI ASST प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरतालिका PSI STI ASSISTANT PREVIOUS QUESTIONS PAPER

  १)२०१३ पूर्व परीक्षा A)PSI प्रश्नपत्रिका Download PSI उत्तरतालिका Download B)STI प्रश्नपत्रिका Download STI उत्तरतालिका DownloaD C)ASST प्रश्नपत्रिका Download ASST उत्तरतालिका DownloaD २)२०१४ पूर्व परीक्षा A)PSI प्रश्नपत्रिका Download PSI उत्तरतालिका Download B)STI प्रश्नपत्रिका Download STI उत्तरतालिका DownloaD C)ASST प्रश्नपत्रिका Download ASST उत्तरतालिका DownloaD ३)२०१५ पूर्व परीक्षा A)ASST प्रश्नपत्रिका Download ASST उत्तरतालिका DownloaD
  HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
  MPSC BOOKS http://dl.flipkart.com/dl/mobiles/~redmi-3s-prime/pr?affid=athorbole&sid=tyy%2C4io Online महाराष्ट्र राज्यसेवा लोकसेवा अंतर्गत विविध परिक्षकरिता उपयोगी पुस्तकासाठी येथे क्लिक करा