Monthly Archives: November 2018

30 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 30 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 30/11 /2018दिवस= 181 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-04] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारतीय व परकीय नागरिक यातील फरक, नागरिकांबाबतच्या घटनात्मक तरतुदी, भारतीय व परकीय नागरिक यांचे विशेषाधिकार,NRI,PIO,PIO Card आणि OCI यातील फरक. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-04] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारतीय व परकीय नागरिक यातील फरक, नागरिकांबाबतच्या घटनात्मक …

Read More »

29 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 29 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 29/11 /2018दिवस= 180 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-03] राज्यघटना अभ्यास घटक = संघराज्याची नावे व राज्यक्षेत्रे, नवीन राज्यनिर्मिती प्रक्रिया, भारतातील राज्यांची निर्माती. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-03] राज्यघटना अभ्यास घटक= संघराज्याची नावे व राज्यक्षेत्रे, नवीन राज्यनिर्मिती प्रक्रिया, भारतातील राज्यांची निर्माती. __________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) …

Read More »

28 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 28 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास #Study_Simplified दिनांक= 28/11 /2018 दिवस= 179 वा ———————————————————– 1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-02] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये व प्रास्ताविका, तिचे तत्वज्ञान, प्रास्ताविकेचे महत्त्व. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-02] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये व प्रास्ताविका, तिचे तत्वज्ञान, प्रास्ताविकेचे महत्त्व. __________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल …

Read More »

राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2019 भूगोल टेस्ट

Loading…

Read More »

27 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 27 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 27/11 /2018दिवस= 178 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-01] राज्यघटना अभ्यास घटक = भारतीय घटनेची १७७३ च्या कायद्यापासून ऎतिहासिक पार्श्वभूमी, भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= राज्यघटना [दिवस-01] राज्यघटना अभ्यास घटक= भारतीय घटनेची १७७३ च्या कायद्यापासून ऎतिहासिक पार्श्वभूमी, भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती प्रक्रिया ______________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास …

Read More »

26 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 26 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 26/11 /2018दिवस= 177 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-15] भूगोल अभ्यास घटक= आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र भारत पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-15] भूगोल अभ्यास घटक= आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र __________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 15) REVISION अभ्यास घटक= विज्ञान विषयाची विशिष्ट घटकावरील गणितीय उदाहरणांचा …

Read More »

25 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 25 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 25/11 /2018दिवस= 176 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-14] भूगोल अभ्यास घटक= महाराष्ट्र, भारत, जग- वातावरणाचे घटक व वारे. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-14] भूगोल अभ्यास घटक= महाराष्ट्र- वातावरणाचे घटक व वारे. ______________________________ 3⃣जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी (CDPO2018) विषय- सामान्य विज्ञान (दिवस 14) REVISION अभ्यास घटक= जैवविविधता, …

Read More »

24 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 24 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 24/11 /2018दिवस= 175 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-13] भूगोल अभ्यास घटक= जैवविविधता= महाराष्ट्र, भारत-जैवविविधतेच्या पातळ्या – स्थानिक/ राष्ट्रीय/ जागतिक, भौगोलिक कारणे, विविध परिषदा, सध्याचे झालेले बदल व त्याचे परिणाम इत्यादी. पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-13] भूगोल अभ्यास घटक= जैवविविधता= महाराष्ट्र-जैवविविधतेच्या पातळ्या – स्थानिक/भौगोलिक कारणे, विविध परिषदा, सध्याचे झालेले …

Read More »

23 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 23 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 23/11 /2018दिवस= 174 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-12] भूगोल अभ्यास घटक= आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र, भारत-महाराष्ट्र/ भारत लोकसंख्या, महाराष्ट्र/ भारत तुलनात्मक माहिती, कृषी, सिंचन, फलोत्पादन, पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-12] भूगोल अभ्यास घटक= आर्थिक पाहणी= महाराष्ट्र-महाराष्ट्र/ भारत लोकसंख्या, महाराष्ट्र/ भारत तुलनात्मक माहिती, कृषी, सिंचन, फलोत्पादन, __ 3⃣जिल्हा महिला व …

Read More »

22 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »

आजचा अभ्यास 22 नोव्हेंबर 2018

आजचा अभ्यास#Study_Simplifiedदिनांक= 22/11 /2018दिवस= 173 वा———————————————————–1⃣राज्यसेवा पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-11] भूगोल अभ्यास घटक= पर्यटन=महाराष्ट्र संतस्थळे,किल्ले, लेण्या, महत्त्वाची शहरे, अष्टविनायक, जोर्तिलिंग, साडेतीन पिठे, चार धाम, समुद्र किनारे(Impबिच), पुस्तक कोणते वापराल👉https://amzn.to/2Nqkfrx NCERT सारांश👉https://goo.gl/Nt1oxm ———————————————————– 2⃣संयुक्त पूर्व परीक्षा २०१९ विषय= भूगोल [दिवस-11] भूगोल अभ्यास घटक= पर्यटन=महाराष्ट्र संतस्थळे,किल्ले, लेण्या, महत्त्वाची शहरे, अष्टविनायक, जोर्तिलिंग, साडेतीन पिठे, चार धाम, समुद्र किनारे(Impबिच), __ 3⃣जिल्हा महिला …

Read More »

21 NOVEMBER 2018 NEWSPAPER CUTTING

Read More »
HTML Snippets Powered By : XYZScripts.com
WhatsApp chat